فیلم بارش سنگ از آسمان ترکیه!

فیلمی از بارش شدید باران به همراه سنگ در آسمان شهر سینوپ ترکیه را مشاهده می‌کنید.