تیزر تبلیغاتی صنایع سنگ سعیدی واقع در خیابان ۱۸ شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان ، ساخت تیزر در اصفهان توسط گروه تبلیغاتی پوشش