دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کنیا

۱۰-۱۲ آبان ماه سال ۱۳۹۶