افزایش تولید در صنعت سنگ چگونه ممکن میشود؟

– افزایش کیفیت تولید سنگ خام مناسب برای برش با اره به جای قله بر

– ارتقا کیفیت مواد مصرفی در معادن و واحدهای فرآوری با پیشگیری از واردات و تولید مواد مصرفی با کیفیت پایین در داخل کشور

– حمایت از تولید کنندگان داخلی مواد مصرفی

– ارتقا استانداردهای ملی تا سطح استانداردهای کشورهای صنعتی و الزام واحدها به رعایت آن

– مدیریت مناسب ضایعات در صنعت با بررسی روش های بازیافت در معادن و واحدهای فرآوری و حمایت از واحدها جهت بکارگیری آن

– بهسازی خطوط تولید در واحدهای فرآوری با بکارگیری ماشین آلات جدید و سیستم های مکانیزه و اتوماسیون خصوصا جایگزینی اره با قله بر و جرثقیل و بیل مکانیکی بجای بولدوزر

مرجع سنگ ایران