سنگ آذرین

نحوه تشکیل سنگ آذرین از ماگما:

تبلور ماگما منجر به پیدایش سنگ های آذرین می شود.

تبلور فرآیندی است که در آن با توجه به کاهش دما و تغییر فشار بر ماگما، ماده مذاب به سنگ تبدیل می شود .

همان طور که گفتیم سنگی که از این طریق به وجود می آید، سنگ آذرین است و سرعت سرد شدن ماگما تاثیر ویژه ای بر بافت آن دارد. مثلا اگر ماگما سریع سرد شود، بلورهایی ریز و اگر ماگما آهسته سرد شود، بلورهای درشت در سنگ ایجاد می شود.

سنگ های آذرین درونی و بیرونی:

سنگ های آذرین را با توجه به سرعت سرد شدن ماگما می توان به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد.

سنگ های آذرین درونی

در این نوع از سنگ ها، ماگما آهسته و درون پوسته زمین سرد می شود یعنی سنگ های آذرین درونی بلورهای درشت دارند. گرانیت و گابرو دو نمونه از این نوع سنگ ها هستند.

گرانیت

سنگ های آذرین بیرونی

در این نوع از سنگ ها، ماگما سریع و بیرون از پوسته زمین سرد می شود یعنی سنگ های آذرین بیرونی بلورهای ریز دارند. ریولیت و بازالت دو نمونه از این نوع سنگ ها هستند.

بازالت

کاربرد سنگ های آذرین:

به عنوان سنگ های تزئینی مثل گابرو و گرانیت
به عنوان عایق در ساختمان ها و سد سازی
در صنعت چینی سازی مثل فلدسپات
در صنعت شیشه سازی
تهیه خاک از فرسایش سنگ های آذرین حاوی فلدسپات
ایجاد جنبه های توریستی و درمانی در کنار چشمه های آب گرم
مرجع سنگ ایران