سنگ بازالت

بازالت عبارت از سنگ آتشفشانی تمام بلورین ، نیمه بلورین و گاهی شیشهاي است که داراي بافت آفانیتی استو گاهی نیز بصورت تودههاي تموذي کم عمق ظاهر میشود مهمترین کانیهایی که در این سنگها دیده میشوندعبارتند از پلاژیوکلاز (لابرادوریت) ۴۰ تا ۶۰ درصد ، کانیهاي فرومنیزین (پیوکسنهاي منوکلینیک و الیوین)۳۵ تا ۵۵ درصد. ترکیب متوسط پلاژیوکلازهاي یک سنگ باید لابرادوریت یا بازیک تر از آن باشد تا بتوان آنراجزو دسته بازالتها قرار داد.
بازالت عبارت از سنگ آتشفشانی تمام بلورین ، نیمه بلورین و گاهی شیشهاي است که داراي بافت آفانیتی استو گاهی نیز بصورت تودههاي تموذي کم عمق ظاهر میشود مهمترین کانیهایی که در این سنگها دیده میشوندعبارتند از پلاژیوکلاز (لابرادوریت) ۴۰ تا ۶۰ درصد ، کانیهاي فرومنیزین (پیوکسنهاي منوکلینیک و الیوین)۳۵ تا ۵۵ درصد. ترکیب متوسط پلاژیوکلازهاي یک سنگ باید لابرادوریت یا بازیک تر از آن باشد تا بتوان آنراجزو دسته بازالتها قرار داد.

معمولا تغییرات زیادي در ترکیب پلاژیوکلازها دیده میشود. بلورهاي درشت ممکن است آنورتیت ، بیتونیت و یادر اکثر حالات لابرادوریت باشد و این پلاژیوکلازها خیلی وقت ها زونه هستند. بلورهاي درشت هر چه اندازهشان کوچکتر باشد اسیدي ترند و پلاژیوکلاز خمیره از آنها هم اسیدي تر است. بلورهی درشت پلاژیوکلاز ازنوعی است که در درجه حرارت زیاد تشکیل شده است. انکلوزیونهاي شیشهاي و الیوین در آنها دیده میشود.ماکلهاي آلبیت ، پریکلین و کارسباد بخوبی در خیلی از بلورها مشهود است.

در بازالتهاي دانه درشت بلورهاي بزرگتر پیروکسن از نوع اوژیت و دیوپسیدیک است، در صورتی که بلورهايکوچک از نوع پیژونیت میباشد. در بازالتهاي دانه ریز یک نوع پیروکسن نیمه پایدار باهم اوژیت ساب کلسیکدیده میشود. هیپرستن نیز ممکن است در بازالتها دیده شود. ولی خیلی کمتر از اوژیت که اکثرا در بازلتهاوجود دارد. الیوین در سنگها دیده میشود و ممکن است ترکیب آن در یک سنگ تغییر کند بطوري که دانه هاي ریزتر داراي آهن بیشتري باشد.