دستگاه عرضی بر تک تیغ ،اسلب

دستگاه عرضی بر تک تیغ ،اسلب جهت استفاده در سنگبری ها