ماگما چیست؟

ماگما ماده مذابی است که از ذوب شدن سنگ های درونی زمین حاصل می شود.

مطالعات زمین شناسی نشان داده اند که هر چه به عمق زمین می رویم، دما و فشار افزایش می یابد. این افزایش دما در بخش های بالایی پوسته به ازای هر کیلومتر که عمیق تر می رویم، ۳۰ درجه سانتی گراد است. لذا شرایطی مهیا می شود که نظم بلورهای کانی های سنگ ها به هم می خورد. یعنی سنگ ها ذوب شده ، حجم شان افزایش یافته و چگالی آن ها کاهش می یابد و در نهایت مواد مذابی به نام ماگما به وجود آید که قابلیت تحرک دارد.

مرجع سنگ ایران