نقش برجسته ها بر روی دیواره ها و صخره های نقاط مختلف در ایران همه و همه بازگوکننده بخش عظیمی از تاریخ این کشور پهناورند.
اگر اهل ایران گردی بوده اید حتما این نقش برجسته ها را در نقاط مختلف دیده اید. این نقوش زیبا هر کدامشان به دستور پادشاهان یا حکمرانان شهرها توسط هنرمندان خلق شده اند.
یکی از دشوارترین و زمانگیرترین کارهای ممکن حکاکی بر روی سنگی سخت و محکم است که نشان از هدفی مهم دارد.
کی از این نقوش زیبا ، نقش رجب مرودشت استان فارس می باشد. در این نقش تصاویری از دوره ساسانی پیش از اسلام را مشاهده میکنیم که یادگاری از پادشاهان این دوره است.
از پادشاهان ساسانی، نقش برجسته های بسیاری باقی مانده است که اغلب آن ها در استان فارس قرار دارند. آن ها برای نمایش قدرت، بزرگداشت مراسمی چون غلبه بر دشمن، تاجگذاری و… دستور نَقر ( کوبیدن و یا حک کردن ) این صحنه ها بر دل صخره ها را صادر می کردند تا همگان قدرت و مرتبه ی شهریاران ساسانی را بدانند و ببینند.
نقش رجب در۵۶ کیلومتری شمال شرقی شیراز و در ۳ کیلومتری شمال تخت جمشید می باشد.
این نقش برجسته ها شامل موضوعات زیر است:
۱ ) نقش بر جسته تاجگذاری اردشیر بابکان ( ۲۳۹- ۲۲۴ م )
۲ ) نقش برجسته ی کرتیر
۳ ) صحنه تاجگذاری شاپور اول ( ۲۳۹ تا ۲۷۰ م )
۴ ) شاپور و درباریان
وجه تسمیه نقش رجب
نقش رجب نامی است که برای این منطقه به کار برده می شود. اما دلیل قاطعی برای به کار بردن نام رجب وجود ندارد. نخستین منبعی که از این نام استفاده کرده، سفرنامه کاستن نیبور ( Niebuhr Caresten ) جهانگرد دانمارکی می باشد.