نوزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ مسکو۲۰۱۸

۲۹خرداد تا ۱تیر ۱۳۹۷

محل برگزاری:مسکو-VDNKH

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

تلفکس:۰۳۱-۳۲۶۱۲۵۵۷

همراه:۰۹۱۲۹۴۷۹۲۶۵

مرجع سنگ ایران

http://118stone.ir/http://118stone.ir/