وضعیت رقابت‌پذیری نیروی کار

وضعیت رقابت‌پذیری نیروی کار يكي از شاخص‌هاي رايج در قدرت رقابت‌پذيري صنايع كشورها، محاسبه نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات است. اين نسبت نشان می‌دهد در ازاي يك واحد جبران خدمات شاغلان، چند واحد ارزش افزوده حاصل شده است. به‌طور كلي، رشد بهره‌وري، مهارت و رقابت‌پذيري را ارتقا بخشيده و سطح كارآيي در توليد و