اسلب امپرادور لایت

اسلب امپرادور لایت اسلب امپرادور لایت سنگ مرمریت امپرادور جزء سنگ های وارداتی و پر مصرف درکشور ایران است. معدن سنگ مرمریت امپرادور در کشور اسپانیا قرار؛ اما بیشتر اوقات فرآوری این سنگ در کشور های چین و ترکیه صورت می گیرد و بصورت اسلب وارد می شود. ولی به تازگی این سنگ از کشور