اندریت

انیدریت انیدریت – انواع سنگ و کانی انیدریت ژیپس بدون آب است که از هیدراتاسیون همی هیدرات در دمای ۲۵۰ – ۱۷۵ درجه بدست می آید. در محیط مرطوب و یا حظور آب ، این نوع انیدریت به نیمه هیدرات تبدیل میشود. این فاز دارای فعالیت زیاد و محلول در آب است. سابقا" آن را