مرمریت بهسنگان

مرمریت بهسنگان سنگ مرمریت بهسنگان معادن این نوع سنگ زیبا و محکم در استان اصفهان ، شهرستان خور وبیابانک قرار دارد. مرمریت بهسنگان یکی از مجموعه معادن شرکتهای مختلف می باشد که دارای تنوع رنگ شادو زیبایی می باشد. این سنگ دررنگهای پرتغالی،کرم و کرم صورتی استخراج ودر کارخانه های البرز و تک تا در