صنایع سنگ امام رضا(ع)

صنایع سنگ امام رضا(ع) درباره صنایع سنگ امام رضا(ع): :پیام مدیرعامل توسعه صنعت و اقتصاد یک کشور یکی از مهمترین عواملی است که میتواند رابطه اقتصادی آن کشور با سایر کشورهای جهان به خصوص همسایگان آن کشور را ارتقاء بخشیده و موجب افزایش سطح مبادلات اقتصادی فی مابین در سطح .منطقه و جهان گردد صنایع