سنگ آذرین

سنگ آذرین

سنگ آذرین نحوه تشکیل سنگ آذرین از ماگما: تبلور ماگما منجر به پیدایش سنگ های آذرین می شود. تبلور فرآیندی است که در آن با توجه به کاهش دما و تغییر فشار بر ماگما، ماده مذاب به سنگ تبدیل می شود . همان طور که گفتیم سنگی که از این طریق به وجود می آید،