سنگ فلورایت فلوئوريت

سنگ فلورایت فلوئوريت - انرژی های سنگ فلورایت دارای اثرات شفا بخشی زیر است: درمان آقایان مبتلا به بیماریهای رماتیسم، کلیوی و سردردهای شدید و مزمن درمان انواع بیماری ها خارج نمودن انرژی های منفی و جایگزین نمودن انرژی های مثبت درمان آقایان مبتلا به بیماریهای رماتیسم، کلیوی و سردردهای شدید و مزمن - نباید