ارتباط ماه تولد و سنگ

ارتباط ماه تولد و سنگ ارتباط ماه تولد و سنگ . سنگها میتوانند شما را جادو کنندو بر فعالیتهایتان تاثیر بگذارند.اگر در درستی این قضیه تردید دارید. اگر در موقعیتی قرار گرفتید که احتیاج به شجاعت دارید، یک تکه سنگ (حدید) با خود حمل کنید. یا اگر میخواهید عشق بین خود و همسرتان را افزایش دهید،گردنبندی از