مرمریت امپرادور دارک

مرمریت امپرادور دارک مرمریت امپرادور دارک معادن سنگ مرمریت امپرادور دارک در کشورهایی چون چین واسپانیا قرار دارد. این سنگ دارای زمینه ای قهوه ای با رگه های غیر یکنواخت سفی و طلایی است .سنگ مرمریت اپروادور دارک در سایز اسلب به ایران وارد می شود و درکشور به سایز دلخواه برش داده می شود