مرمریت صلصالی 

سنگ مرمریت صلصالی  سنگ مرمریت صلصالی دارای زمینه سفید رنگ با خط های قرمز اصطلاحا نوار قلبی می باشد. سنگ مرمریت صلصالی یکی از شناخته شده ترین سنگ های موجود در ایران می باشد. در اکثر قراردادهای مشارکت در محدوده متوسط عموما از سنگ مرمرست سلسالی در آن استفاده میشود. یکی از دلایل استفاده از