نمای دیوارهای سنگی

نمای دیوار انواع نماهای دیوار سنگی نمای دیوار . به طور کلی در نمای دیوار سنگی ، سنگ‌ها را به دو شیوه دستی و ماشینی (برقی) نماسازی و در دیوار مصرف می‌کنند. در روش ماشینی نماسازی  با ابزارهای گوناگونی از قیبل اره برقی، سنگ سمباده فیبری انجام می‌شود. بسته به مشخصات اره و سایر ابزارهای، نوع