هشت عامل مشکل‌ساز در رقابت‌پذیری در فضای کسب‌و‌کار کشور

هشت عامل مشکل‌ساز در رقابت‌پذیری در فضای کسب‌و‌کار کشور بررسی وضعیت رقابت‌پذیری در ایران نشان از هشت عامل مشکل‌ساز در رقابت‌پذیری در فضای کسب‌و‌کار کشور دارد. بررسی وضعیت رقابت‌پذیری در ایران نشان از هشت عامل مشکل‌ساز در رقابت‌پذیری در فضای کسب‌و‌کار کشور دارد. در سال‌های اخیر، تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور از طرق مختلف بر فضای