سنگ مرواريد (Pearl)

سنگ مرواريد (Pearl) ترکيب شيميايي سنگ مرواريد: - کربنات کلسيم (آراگونيت در لايه هاي خارجي) حدود 82-86 درصد – مواد صدفي 10-14 درصد- آب 2درصد - سيستم کريستالي : آراگونيت – ارتورومبيک با کريستال هايي به صورت شعاعي - ضریب شکست: (RI 1.53-1.69) - سختي: 5/2-5/4 - وزن مخصوص: SG 2.6-2.78 - رخ : ندارد - حساسيت حرارتي: